<< Uvod Uslovi korišćenja Unesi oglas Kontakt

OPĆE INFORMACIJE O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU I UGOVORIMA

Datum: 19.01.2018.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju je ugovor kojim se jedan ugovornik (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdržavati doživotno drugog ugovornika ili neku treću osobu (primatelja uzdržavanja), a u kojemu drugi ugovornik izjavljuje da mu prenosi u vlasništvo u času svoje smrti svu svoju imovinu ili jedan njezin dio. Važno je znati razliku: Osnovna razlika između ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju je ta što kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja stječe imovinu još za života primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o doživotnom uzdržavanju nakon njegove smrti. Osoba koja više ne može skrbiti za sebe ili za svoje domaćinstvo, bilo radi bolesti, fizičke nesposobnosti ili starosti, u mogućnosti je zaključiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. U praksi se kao predmet ovog ugovora najčešće pojavljuju nekretnine, ali i cjelokupna imovina primatelja uzdržavanja. Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Ako nije drukčije ugovoreno, ugovorom o doživotnom uzdržavanju obuhvaćene su i sve pripadnosti stvari ili prava koji su predmet toga ugovora. Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. Prilikom ovjere ili sastavljanja ovlaštena će osoba ugovarateljima pročitati ugovor i upozoriti ih na njegove posljedice. Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu toga ugovora u zemljišnu knjigu. Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju pokretnina ili neko pravo za koje se vodi kakav javni upisnik, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu ili drugi odgovarajući upis toga ugovora u taj javni upisnik. Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove, ali može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima. Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju; Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje. Ako prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju strane žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv, svaka strana može zahtijevati od suda da raskine ugovor. Svaka strana može zahtijevati raskid ugovora ako druga strana ne ispunjava svoje obveze. Na ugovor o doživotnom uzdržavanju primjenjuju se opće odredbe ovoga Zakona o izmijenjenim okolnostima. Sud može pravo primatelja uzdržavanja preinačiti u doživotnu rentu ako to odgovara objema ugovornim stranama. Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu. Ne pristanu li na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje. Ako bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja. Sud će ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju.Broj posetilaca sajta:

hit counter

Uvod | Uslovi korišćenja | Unesi oglas | Kontakt

Oglase možete predati popunjavanjem obrasca na strani 'Unesi oglas'

Download browsera: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Commodo Dragon